tel: 81 744 13 09, e-mail: info@equilibra.pl

 

 

EquilibraTricologica -20%
EquilibraDermo Oil Multi-Active 100ml
EquilibraE-sklep Equilibra
EquilibraDermo żel = Lekarz w doniczce

Equilibra - Konkurs mikołajkowy na Insta

Konkurs mikołajkowy 2020 na naszym Insta❗ 

Z okazji wyróżnienia linii TRICOLOGICA tytułem ODKRYCIE ROKU 2020 mamy dla Was Mikołajkowy konkurs. 

Zdobądź jeden z trzech zestawów do pielęgnacji włosów TRICOLOGICA - dla siebie lub bliskiej osoby na MIKOŁAJKI.


Wystarczy, że odpowiesz na pytanie – za co cenisz markę EQUILIBRA i dodasz #tricologica

Miło nam będzie jeśli:

 • zaczniesz obserwować profil @equilibra
 • polubisz aktualny post z konkursem

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami!

Autor lub autorka trzech najbardziej oryginalncyh odpowiedzi otrzyma od nas ten wyjątkowy zestaw.

Konkurs trawa od 26.11.2020 do 3.12.2020r. do godz. 23:59 na naszym instagramie https://www.instagram.com/equilibra_pl/

Ogłoszenie wyników: 4.12.2020r. godz. 15:00

 

Regulamin KONKURSU mikołajkowego

 

§1  Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest APS IMPORT-EXPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000378637, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń al. Wincentego Witosa 3, 20-315 Lublin, NIP: 9462620730, REGON: 060738673, dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 30.11.2020 r. a kończy się dnia 3.12.2020 r. o godzinie 23:59

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Udział w konkursie jest jednoczesnym potwierdzeniem, że uczestnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zaakceptował jego treść oraz wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji konkursu.
 3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. posiada konto w serwisie Instagram,
  4. wykona Zadanie Konkursowe.
 4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
 5. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 6. Wykonanie Zadania Konkursowego polega na zamieszczeniu pod postem z konkursowym zamieszczonym w serwisie Instagram, komentarza będącego odpowiedzią na pytanie: za co cenisz markę EQUILIBRA oraz dodanie hashtaga: #tricologica
 7. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 raz (słownie: jeden).
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:  

a) nie działają w własnym we imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

 

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

 

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3- osobową Komisję, dalej zwaną Komisją Konkursu.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników komentarzy pod postem konkursowym Uczestników, którzy najlepiej wykonają Zadania Konkursowego pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 3 (słownie: trzech) Zwycięzców.
 3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące  nagrody - ZESTAW DO PIELĘGNACJI WŁOSÓW TRICOLOGICA, każdy o wartości 56,99 zł brutto.
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców w dniu 04.12.2020 r.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazującej nazwy profili w profilu Organizatora w serwisie Instagram. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej o wygranej informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu korespondencyjnego.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłki na swój koszt tylko raz, jeśli Zwycięzca z przyczyn niezależnych nie odbierze nagrody, ponosi  on koszty ponownej wysyłki.
 10. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 11. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz.
 12. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator APS IMPORT-EXPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000378637, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń al. Wincentego Witosa 3, 20-315 Lublin, NIP: 9462620730, REGON: 060738673, dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail info@equilibra.pl
 8. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs MIKOŁAJKOWY” na adres  e-mail info@equilibra.pl w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację w mailu zwrotnym do adresata.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.11.2020 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na fanpage Organizatora pod adresem http://www.equilibra.pl/ i w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany.
 7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu. 
 8. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

 

Equilibra
© Equilibra - 2014. Projekt i wykonanie - Freeline.

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij